home / contact / disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Aeres Groep

Gebruikersvoorwaarden
Welkom op de website van het Green Venture Lab. Het kenniscentrum en deze website zijn een initiatief van de Aeres Groep. Op deze website zijn daarom de gebruikersvoorwaarden van de Aeres Groep van toepassing.
Het Green Venture Lab richt zich op bedrijven en mensen in de Agrofoodsector en de wijze waarop zij voedsel produceren. Het kenniscentrum werkt met hen aan innovaties voor het oplossen van voedsel- en productievraagstukken, met aandacht voor verantwoord ondernemen en duurzame bedrijfsontwikkeling.
Initiatiefnemer de Aeres Groep is een kennisinstelling in het groene domein voor praktijkonderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daarnaast verzorgt de Aeres Groep diverse commerciële activiteiten en is de groep betrokken bij maatschappelijke instellingen en projecten.

Op deze website treft u informatie aan over de activiteiten en de omgeving waarbinnen het Green Venture Lab opereert. U vindt ook linken naar de instellingen, lectoraten, ondersteunende stichtingen, participaties en projecten.
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.
Auteursrecht e.a.
De website www.greenventurelab.nl is eigendom van de Stichting Aeres Groep. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan de Aeres Groep of haar licentiegevers. 
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aeres Groep worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Merken
Alle merken op deze website zijn eigendom van de Aeres Groep of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aeres Groep is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Hyperlinks en software
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van de Aeres Groep. 
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan de Aeres Groep worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. 
Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. De Aeres Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Aeres Groep van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Software
Alle software die van deze website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van de Aeres Groep of haar licentiegevers.
Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. 
Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. 
Voor Software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Discussiegroepen en fora
In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om: anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden anderen te beperken in of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden.
De Aeres Groep behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot een discussiegroep of forum op welk moment dan ook te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden. 
De discussiegroepen en fora staan niet onder toezicht van de Aeres Groep. De Aeres Groep heeft dan ook geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie in en van de discussiegroepen en fora. 
De Aeres Groep behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving. 
De Aeres Groep is gerechtigd de informatie die door gebruikers via haar website openbaar wordt gemaakt vrijelijk en zonder beperking te (laten) gebruiken.
Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van de Aeres Groep en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging. 
De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De Aeres Groep kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De Aeres Groep levert de informatie zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Privacy
De Aeres Groep respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door de Aeres Groep tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door de Aeres Groep aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht de Aeres Groep met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing.
Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan de Aeres Groep, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van de Aeres Groep wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de Aeres Groep een e-mail (info@aeres.nl) te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

De Aeres Groep maakt op deze website mogelijk gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin de persoonlijke voorkeuren van een bezoeker van de Aeres websites zijn vastgelegd. Cookies worden door de Aeres Groep gebruikt om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. De Aeres Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Aeres evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is de Aeres Groep op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Aansprakelijkheid, toegang en wijzigingen van deze voorwaarden en bepalingen
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat de Aeres Groep niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de Aeres Groep. Een en ander laat onverlet dat de Aeres Groep in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van de Aeres Groep.

Toegang
De Aeres Groep behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
De Aeres Groep behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.